องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552

กองช่าง


 

 
 
 

 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 


นายประดิษฐ์ ฦาชา

นางสาวกัณญารัตน์ อมฤกษ์
 พนักงานผลิตน้ำประปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 


 

นายวรวุฒิ  เมฆเสนา


พนักงานจ้างเหมาบริการ