องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
กองช่าง


 
 

 
นายศรสิทธิ์ ขนไทย
 
 
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
 

นางสาวกัณญารัตน์ อมฤกษ์
นายอภิรักษ์  ฤทธิ์จรูญ
นายพิทยาพงษ์  ฤทธิ์จรูญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานผลิตน้ำประปา

พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 

นายธารากรดรนรักษ์  วงษ์ซา
 

พนักงานจ้างเหมาบริการ