องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
กองช่าง


 

 
 
 
-ว่าง-
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 นางสาวกัณญารัตน์ อมฤกษ์

นายอภิรักษ์  ฤทธิ์จรูญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


พนักงานผลิตน้ำประปา
 
 
 
นายพิทยาพงษ์  ฤทธิ์จรูญ

นายกฤษดา พิไลศักดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

พนักงานจ้างเหมาบริการ