องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552

สภาพทางสังคม

การศึกษา
        องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในความรับผิดชอบ 6 ศูนย์ด้วยกัน และมีโรงเรียนอยู่ในเขตรับผิดชอบจำนวน 6 โรงเรียนด้วยกัน มีรายละเอียด ดังนี้

 
สถาบันและองค์กรศาสนา
          ประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ มีผู้นับถือศาสนาคริสต์ จำนวน 10 คน นอกนั้นนับถือศาสนาพุทธ โดยมีสำนักสงฆ์ จำนวน 20 แห่ง ดังนี้
 
การสาธารณสุข
          1) ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง (สถานีอนามัยซับใหญ่และสถานีอนามัยบุฉนวน)
          2) คลีนิกเอกชน จำนวน 1 แห่ง
          3) บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่
                    - นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จำนวน 4 คน
                    - พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ จำนวน 1 คน
                    - พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ จำนวน 3 คน
                    - นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 คน
                    - เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 คน
                    - ลูกจ้างศูนย์แพทย์ชุมชนซับใหญ่ จำนวน 5 คน
                    - ลูกจ้างสถานีอนามัยบุฉนวน จำนวน 1 คน
 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          - ตั้งงบประมาณเพื่อบรรเทาสาธารณภัย (งบกลาง) 1,000,000.00 บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ. 2552 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
          - รถยนต์กู้ภัย จำนวน 1 คัน
          - สมาชิก อปพร.จำนวน 135 ค