องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552

กองสวัสดิการสังคม

นายอังกูร โรจนวิริยางกูร
รักษาการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวปราณี  ปิ่นสุวรรณ
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวกนกกานต์  ชาติชนะ
ผู้ฃ่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน