องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

นายอังกูร โรจนวิริยางกูร
รักษาการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวรุ่งทิวา  สุขสิงห์
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวกนกกานต์  ชาติชนะ
ผู้ฃ่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน