องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) [ 1 พ.ย. 2565 ]3
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]3
3 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2565 ]3
4 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2565 ]3
5 ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2565 ]3
6 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) [ 16 เม.ย. 2562 ]3
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 18 ธ.ค. 2561 ]3
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ.2543 [ 10 ก.ย. 2561 ]3
9 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 24 ก.พ. 2560 ]3