องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
กองการเกษตร

 
 
 
นายอังกูร โรจนวิริยางกูร
 
 
รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
 

 
 
 
นายสมศักดิ์ นนท์ขุนทด
 
 
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร