องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวญพิภา โสนิราช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

 

นางกาญดา ก้านสันเทียะ

นางสาวเนาวรัตน์  ปะสีกัง

นางสีนวล  แทนมูล
ครู

ครู

ครู

 
นางลำใย  ศิลา
นางคำปลายบุญลาภ
ครู
ครู
นางวราภรณ์ เคณทอง นางสาวสุกัญญา วงศาคร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุกัญญา  วงศาคร
นางสาวสรวงสุดา เวินขุนทด
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
 
นายธนาวุฒิ ก้านสันเทียะ
นางสาวสุรินธร เขตจัตุรัส
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก