องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวญพิภา โสนิราช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

นางกาญดา ก้านสันเทียะ

นางสาวเนาวรัตน์  ปะสีกัง

นางสาวชีวารัตน์ รุ่งศักดิ์ศิริธนา
ครู

ครู

ครู
 
นางลำใย  ศิลา   นางคำปลายบุญลาภ
ครู  
ครู
นางวราภรณ์ เคณทอง นางสาวสุกัญญา วงศาคร นางสาวสุกัญญา  วงศาคร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชุติมน เวินขุนทด นางสาวสุรินธร เขตจัตุรัส นายธนาวุฒิ ก้านสันเทียะ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
 
 
  นางสาวเฟื่องฟ้า  บุหนองขุ่น  
  พนักงานจ้างเหมาบริการ