องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวญพิภา โสนิราช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
นางสาวณัฐถิรืนันท์  จันทะรัง
 
นักวิชาการศึกษา
 

นางกาญดา ก้านสันเทียะ

นางสาวเนาวรัตน์  ปะสีกัง

นางสีนวล  แทนมูล
ครู

ครู

ครู
 
นางลำใย  ศิลา
นางคำปลาย บุญลาภ
นางวราภรณ์  เคณทอง
ครู
ครู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุกัญญา  วงศาคร
นางสาวธัญญลักษณ์ กาชัย
นางสาวสรวงสุดา เวินขุนทด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
 
นายธนาวุฒิ ก้านสันเทียะ
นางสาวสุรินธร เขตจัตุรัส
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ช่วยครผู้ดูแลเด็ก