องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
 


โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2566


วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ส่วนราชการในพื้นที่ตำบลซับใหญ่  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมแสดงความคิดเห็นปัญหาและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล และจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ และมีความคุ้มค่ามากที่สุด โดยผู้ร่วมประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566  และพิจารณาเห็นชอบโครงการเพื่อของบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ

2023-10-27
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-10-03
2023-09-11
2023-08-09
2023-07-27
2023-06-05
2023-06-01