องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
 


ออกฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนบ้านบุฉนวน


วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ นายวิฑูรย์ ปะสีกัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ออกฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนบ้านบุฉนวน เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

2023-10-27
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-10-03
2023-09-11
2023-08-09
2023-07-27
2023-06-05
2023-06-01