องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
กฎหมายหรือระเบียบที่ใช้ในงานกิจการสภาท้องถิ่น


ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจรับเงินของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจรับเงินของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่