องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
กฎหมายหรือระเบียบที่ใช้ในงานกิจการสภาท้องถิ่น


ระเบียบว่าด้วยวิธีงบประมาณของอปท. พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2และ3 พ.ศ.2543

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ระเบียบว่าด้วยวิธีงบประมาณของอปท. พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2และ3 พ.ศ.2543
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่