องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
 


การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 2


อบต.ซับใหญ่ ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 ขั้นแปรญัตติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ซับใหญ่ ฟุตบอล





2020-08-20
2020-08-14
2020-08-14
2020-08-12
2020-08-07
2020-07-31
2020-07-29
2020-06-15
2020-03-25
2020-03-24