องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
 


การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment LPA)


betder
2020-08-20
2020-08-14
2020-08-14
2020-08-12
2020-08-07
2020-07-31
2020-07-29
2020-06-15
2020-03-25
2020-03-24