องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ขั้นรับหลักการ  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ

2022-08-19
2022-08-12
2022-08-10
2022-07-29
2022-07-22
2022-07-13
2022-07-12
2022-06-29
2022-06-21
2022-06-20