องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565  เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  ครั้งที่ 2/2565  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566   ขั้นลงมติเห็นชอบ  และขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามช้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565

 

 

2022-08-19
2022-08-12
2022-08-10
2022-07-29
2022-07-22
2022-07-13
2022-07-12
2022-06-29
2022-06-21
2022-06-20