องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
กฎหมายหรือระเบียบที่ใช้ในงานกิจการสภาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]22
2 ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]27
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]27
4 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 16 เม.ย. 2562 ]26
5 ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจรับเงินของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 [ 18 ธ.ค. 2561 ]26
6 ระเบียบ ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]26
7 ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 24 ก.พ. 2560 ]26
8 ระเบียบว่าด้วยวิธีงบประมาณของอปท. พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2และ3 พ.ศ.2543 [ 6 ต.ค. 2557 ]26